AP Caesar
passages for Fall 2016

BOOK I (1, 4, and 5)
1. THE DIVISIONS AND PEOPLES OF GAUL

Gallia est omnis dīvīsa in partźs trźs, quārum ūnam incolunt Belgae, aliam Aquītānī, tertiam quī ipsōrum linguā Celtae, nostrā Gallī appellantur. omnźs linguā, īnstitutīs, lźgibus inter differunt. Gallōs ab Aquītānīs Garumna flūmen, ā Belgīs Matrona et Sźquana dīvidit. 5 Hōrum omnium fortissimī sunt Belgae, proptereā quod ā cultū atque hūmānitāte Prōvinciae longissimź absunt minimźque saepe mercātōrźs ad eōs commeant atque ea, quae ad effźminandōs animōs pertinent, important proximīque sunt Germānīs, quī trāns Rhźnum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. Quā causā Helvźtiī quoque reliquōs Gallōs virtūte 10 praecźdunt, quod ferź cotīdiānīs proeliīs cum Germānīs contendunt, cum aut suīs finibus eōs prohibent aut ipsī in eōrum fīnibus bellum gerunt.

4. THE CONSPIRACY FAILS

Ea rźs est Helvźtiīs per indicium źnuntiāta. Mōribus suīs Orgetorīgem ex vinculīs causam dīcere coźgźrunt; oportźbat eum damnātum igne cremārī.

Diź cōnstitūtā Orgetorīx ad iūdicium omnem suam famīliam, ad hominum mīlia decem, undique coźgit et omnźs clientźs obaerātōsque suōs, quōrum 5 magnum numerum habźbat, eōdem condūxit; per eōs, causam dīceret, źripuit. Cum cīvitās ob eam rem incitāta armīs iūs suum exsequī cōnārźtur, multitūdinemque hominum ex agrīs magistrātūs cōgerent, Orgetorīx mortuus est; Helvźtiī autem arbitrantur ipsum interfźcisse.

5. THE HELVETIANS PREPARE TO MIGRATE

Post eius mortem nihilō minus Helvźtiī id, quod cōnstituerant, facere cōnantur, ut ź fīnibus suīs exeant. Ubi iam ad eam rem parātōs esse arbitrātī sunt, oppida sua omnia, numerō ad duodecim, vīcōs ad quadrin-
gentōs, reliqua prīvāta aedificia incendunt. Frūmentum omne, praeter quod 5 sźcum portātūrī erant, combūrunt, ut domum reditiōnis spź sublātā parātiōrźs ad omnia perīcula subeunda essent; trium mźnsum molita cibāria sibi quemque domō efferre iubent. Persuādent Rauracīs et Tulingīs et Latobrīgīs fīnitimīs utī, oppidīs suīs vīcīsque exūstīs, ūnā cum eīs proficīscantur. Boiōsque, quī trāns Rhźnum incoluerant et in agrum Nōricum trānsierant Nōreiamque 10 oppugnārant, ad sociōs recipiunt.

BOOK IV (26 and 34)
26. THE ROMANS ROUT THE ENEMY

Pugnātum est ab utrīsque ācriter. Nostrī tamen, quod neque ōrdinźs servāre neque fīrmiter īnsistere neque signa subsequī poterant, atque alius aliā ex nāve, quibuscumque signīs occurrerat, adgregābat, magnopere perturbābantur; hostźs vźrō, nōtīs omnibus vadīs, ubi 5 ex lītore aliquōs singulārźs ex nāve źgredientźs cōnspexerant, incitātīs equīs, impedītōs adoriźbantur, plūrźs paucōs circumsistźbant, aliī ab latere apertō in ūniversōs tźla coniciźbant.

Quod cum animadvertisset Caesar, scaphās longārum nāvium, item speculātōria nāvigia mīlitibus complźrī iussit et, quōs labōrantźs cōnspexerat, 10 hīs subsidia submittźbat. Nostrī, simul in āridō cōnstitźrunt, suīs omnibus cōnsecūtīs, in hostźs impetum fźcźrunt atque eōs in fugam dedźrunt; neque longius prōsequī potuźrunt, quod equitźs cursum tenźre atque īnsulam capere nōn potuerant. Hoc ūnum ad prīstinam fortūnam Caesarī dźfuit.

34. THE BRITONS PREAPARE TO ATTACK

Quibus rźbus perturbātīs nostrīs tempore oportūnissimō Caesar auxilium tulit: namque eius adventū hostźs cōnstitźrunt, nostrī ex timōre recźpźrunt. Quō factō, ad lacessendum hostem et committendum proelium aliźnum esse tempus arbitrātus suō locō 5 continuit et brevī tempore intermissō in castra legiōnźs redūxit.

Dum haec geruntur, nostrīs omnibus occupātīs, quī erant in agrīs reliquī discessźrunt. Secūtae sunt continuōs complūrźs diźs tempestātźs, quae et nostrōs in castrīs continźrent et hostem ā pugnā prohibźrent.

10 Interim barbarī nūntiōs in omnźs partźs dīmīsźrunt paucitātemque nostrōrum mīlitum suīs praedicāvźrunt et, quanta praedae faciendae atque in perpetuum suī līberandī facultās darźtur, Rōmānōs castrīs expulissent, dźmōnstrāvźrunt. Hīs rźbus celeriter magnā multitūdine peditātūs equitātūsque coāctā ad castra vźnźrunt.

BOOK V (30, 31, and 32)
30. SABINUS FORCES COTTA TO YIELD

Hāc in utramque partem disputātiōne habitā, cum ā Cottā prīmīsque ōrdinibus ācriter resisterźtur,

“Vinciteinquit, “ ita vultisSabīnus, et id clāriōre vōce, ut magna pars mīlitum exaudīret: “Neque is suminquit, “quī gravissimź 5 ex vōbīs mortis perīculō terrear:

“ sapient; gravius quid acciderit, abs ratiōnem reposcent quī, per liceat, perendīnō diź cum proximīs hibernīs coniūnctī commūnem cum reliquīs bellī cāsum sustineantnōn reiectī et relegātī longź ab cźterīs aut ferrō aut famź intereant

31. (Continued)

Cōnsurgitur ex cōnsiliō; comprehendunt utrumque et ōrant, suā dissensiōne et pertināciā rem in summum perīculum dźdūcant: facilem esse rem, seu maneant, seu proficīscantur, modo ūnum omnźs sentiant ac probent; contrā in dissensiōne nūllam salūtem 5 perspicere. Rźs disputātiōne ad mediam noctem perdūcitur. Tandem dat Cotta permōtus manūs: superat sententia Sabīnī. Prōnūntiātur prīmā lūce itūrōs. Cōnsūmitur vigiliīs reliqua pars noctis, cum sua quisque mīles circumspiceret, quid sźcum portāre posset, quid ex īnstrumentō hibernōrum relinquere cōgerźtur. Prīmā lūce ex castrīs proficīscuntur 10 longissimō agmine maximīsque impedīmentīs.

32. THE ROMANS ARE AMBUSHED

At hostźs, posteā quam ex nocturnō fremitū vigiliīsque profectiōne eōrum sźnsźrunt, collocātīs īnsidiīs bipertītō in silvīs opportūnō atque occultō locō ā mīlibus passuum circiter duōbus Rōmānōrum adventum exspectābant, et, cum maior pars agminis in magnam convāllem 5 dźmīsisset, ex utrāque parte eius vāllis subitō ostendźrunt, novissimōsque premere et prīmōs prohibźre ascźnsū atque inīquissimō nostrīs locō proelium committere coepźrunt.


Top