CAESAR
SPRING EXAM PRACTICE

1. THE DIVISIONS AND PEOPLES OF GAUL

     Gallia est omnis dīvīsa in partźs trźs, quārum ūnam incolunt Belgae, aliam
     Aquītānī, tertiam quī ipsōrum linguā Celtae, nostrā Gallī appellantur.
     omnźs linguā, īnstitutīs, lźgibus inter differunt. Gallōs ab Aquītānīs
     Garumna flūmen, ā Belgīs Matrona et Sźquana dīvidit.

05  Hōrum omnium fortissimī sunt Belgae, proptereā quod ā cultū atque
     hūmānitāte Prōvinciae longissimź absunt minimźque saepe mercātōrźs ad
     eōs commeant atque ea, quae ad effźminandōs animōs pertinent, important
     proximīque sunt Germānīs, quī trāns Rhźnum incolunt, quibuscum continenter
     bellum gerunt. Quā causā Helvźtiī quoque reliquōs Gallōs virtūte
10  praecźdunt, quod ferź cotīdiānīs proeliīs cum Germānīs contendunt, cum
     aut suīs finibus eōs prohibent aut ipsī in eōrum fīnibus bellum gerunt.

2. ORGETORIX

     Apud Helvźtiōs longź nōbilissimus fuit et dītissimus Orgetorīx. Is, M.
     Messālā et M. Pīsōne cōnsulibus, rźgnī cupiditāte inductus coniūratiōnem
     nōbilitātis fźcit, et cīvitātī persuāsit, ut fīnibus suīs cum omnibus cōpiīs
     exīrent.

05  Id facilius eīs persuāsit, quod undique locī natūrā Helvźtiī continentur:
     ūnā ex parte flūmine Rhźnō lātissimō atque altissimō, quī agrum Helvźtium
     ā Germānīs dividit; alterā ex parte monte Iūrā altissimō, quī est inter
     Sźquanōs et Helvźtiōs; tertiā, lacū Lemannō et flūmine Rhodanō, quī
     Prōvinciam nostram ab Helvźtiīs dīvidit. Hīs rźbus fīźbat ut et minus lātź
10  vagārentur et minus facile fīnitimīs bellum īnferre possent; quā ex parte
     hominźs bellandī cupidī magnō dolōre adficiźbantur. Prō multitūdine autem
     hominum et prō glōriā bellī atque fortitūdinis angustōs fīnźs habźre
     arbitrābantur, quī in longitūdinem mīlia passuum CCXL, in lātitūdinem
     CLXXX patźbant.

5. THE HELVETIANS PREPARE TO MIGRATE

     Post eius mortem nihilō minus Helvźtiī id, quod cōnstituerant, facere
     cōnantur, ut ź fīnibus suīs exeant. Ubi iam ad eam rem parātōs esse
     arbitrātī sunt, oppida sua omnia, numerō ad duodecim, vīcōs ad quadringentōs,
     reliqua prīvāta aedificia incendunt. Frūmentum omne, praeter quod
05  sźcum portātūrī erant, combūrunt, ut domum reditiōnis spź sublātā parātiōrźs
     ad omnia perīcula subeunda essent; trium mźnsum molita cibāria sibi
     quemque domō efferre iubent. Persuādent Rauracīs et Tulingīs et Latobrīgīs
     fīnitimīs utī, oppidīs suīs vīcīsque exūstīs, ūnā cum eīs proficīscantur. Boiōsque,
     quī trāns Rhźnum incoluerant et in agrum Nōricum trānsierant Nōreiamque
10  oppugnārant, ad sociōs recipiunt.

21. CAESAR PLANS AN ATTACK ON THE HELVETIANS

     Eōdem diź ab explōrātōribus certior factus hostźs sub monte cōnsźdisse
     mīlia passuum ab ipsīus castrīs octō, mīsit explōrātorźs, quī cognōscerent
     quālis esset nātūra montis et quālis in circuitū ascźnsus. Renūntiātum est
     ascźnsum esse facilem. tertiā vigiliā Titum Labiźnum lźgātum cum duābus
05  lźgiōnibus et eīs ducibus, quī iter cognōverant, summum iugum montis
     ascendere iubet; quid suī cōnsilī sit, ostendit. Ipse quartā vigiliā eōdem
     itinere, quō hostźs ierant, ad eōs contendit equitātumque omnem ante
     mittit. P. Cōnsidius, quī reī mīlitāris peritissimus habźbātur et in exercitū
     L. Sullae et posteā in M. Crassī fuerat, cum explōratoribus praemittitur.

Book II- 1. THE BELGIANS FORM A CONSPIRACY

     Cum esset Caesar in citeriōre Galliā, ita utī suprā dźmōnstrāvimus, crźbrī
     ad eum rūmōrźs adferźbantur litterīsque item Labiźnī certior fīźbat omnźs
     Belgās (quam tertiam esse Galliae partem dīxerāmus) contrā populum
     Rōmānum coniūrāre obsidźsque inter dare.

05  Coniūrandī hae erant causae: prīmum quod verźrentur , omnī pācātā
     Galliā, ad eōs exercitus noster addūcerźtur; deinde, quod ab nōn nūllīs
     Gallīs sollicitābantur. Ex hīs aliī, ut Germānōs diūtius in Galliā versārī
     nōluerant, ita populī Rōmānī exercitum hiemāre atque inveterāscere in Galliā
     molestź ferźbant; aliī mobilitāte et levitāte animī novīs imperiīs studźbant.
10 Ab nōn nūllīs etiam sollicitābantur, quod in Galliā ā potentiōribus atque
     eīs, quī ad condūcendōs hominźs facultātźs habźbant, vulgō rźgna occupābantur,
     quī minus facile eam rem imperiō nostrō cōnsequī poterant.

Top